Volunteer in this Community
Ways we help in this Community
Donate to this Community
How you can help in this community
Hear More from this Community

Never Miss a Chance to Do the Most Good

Please enter your name, email and zip code below to sign up!

Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter a valid email address
Please enter a valid zip code
Christmas Assistance Programs Image

Christmas Assistance Programs

"You cannot love without giving" - Amy Carmichael, Missionary

Donor Information

2019  Christmas Assistance Programs
For Food & Toys, Adopt-A-Family & Coats for Kids

Christmas sau npe rau Khoom Noj thiab Khoom Ua so los sis Adopt-A-Family
Inscripción para Ayuda Navideña (Comida y Juguetes) o Familias Adoptadas

Registration on these dates only: 

Muaj sau npe raws li cov sijhawm hauv no xwb:

Wednesday, November 13 | 8:00AM - 4:00PM
Thursday, November 14 | 11:00AM - 7:00PM
Friday, November 15 | 8:00AM - 12:00PM

Registración será solamente en estos días:

13 de Noviembre (Miércoles) de 8:00AM a 4:00PM
14 de Noviembre (Jueves) de las 11:00AM a 7:00PM
15 de Noviembre (Viernes) de 8:00AM a 12:00PM (mediodía)

1200 W Kimberly Ave, Kimberly, WI 54136
Connected to Fox Valley Christian Fellowship Church 

Information You must Bring:

 1. Picture Identification (Drivers Liscence, etc)
 2. Proof of Income (most recent check stubs
 3. Proof of Residency (electric bill, phone bill, etc)
  1. Must reside in Appleton, Neenah, Menasha, Little Chute, Kimberly, Kaukauna, Combined Locks, Greenville, Grand Chute, Larsen, or Darboy
 4. Proof of Household Members (photo ID, tax form, insurance cards, letter from school or doctor, social security card, birth certificate, etc)

Koj yauv tsum nqa cov ntawb ntawv no tuaj nrog koj:

 1. Ntaub ntawv uas muaj koj lub npe thiab daim duab xws li diam ntawv tsav tsheb
 2. Ntaub qhia nyiaj txiag (cov tw tshev uas nyuam qhuav tau txais)
 3. Ntaub ntawv quia chaw nyob (nqi hluav taws xob, nqi xovtooj thiab nqui xauj tsev
  1. Yuav tsum nyob hauv Appleton, Neenah, Menasha, Little Chute, Kimberly, Kaukauna, Combined Locks, Greenville, Grand Chute, Larsen, los yog Darboy
 4. Ntaub ntawv uas muaj cov tib neeg nyob hauv koj lub tsev lub npe ib yam li daim social security card los diam ntawv yug los daim insurance card.

Para varificar si califican, por favor traigan los siguente:

 1. Identificación con foto
 2. Prueba de ingresis - talón de cheque más reciente
 3. Prueba de residencia (cuenta de teléfono, luz, gas, contrato de renta
  1. Tiene que vivir en la ciudad de Appleton, Neenah, Menasha, Little Chute, Kimberly, Kaukauna, Combined Locks, Greenville, Grand Chute, Larsen, o Darboy
 4. Para la prueba de miembros de familia se acceptan lo siguiente (identificación con foto, formulario de inpuesto, tarjetas de seguro, carta de la escuela o de un doctor, tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento, etc)

Questions? Call 920-734-3324
Tienen Preguntas? Llamen 734-3324
Muaj lus nug, hu rau 734-3324

Adopt-A-Family Donor Instructions